header

Inleiding

Voor u ligt de programmabegroting 2017-2020. Met deze begroting wordt duidelijk hoe het college de beschikbare financiële middelen wil inzetten om tot de gewenste resultaten te kunnen komen. Om beoogde doelen en maatschappelijke effecten te bereiken doen we voorstellen voor de inzet van middelen en mensen. Uitgangspunt hierbij is een solide financieel beleid en een meerjarenperspectief dat structureel sluitend is. In de voorliggende begroting geven wij onze prioriteiten voor 2017 aan. Daarnaast krijgt u een doorkijk naar de jaren 2018 tot en met 2020.

Programma's

· Bestuur, samenleving en publiekscontact
· Veiligheid
· Zorg en werk
· Maatschappelijke ontwikkeling
· Mobiliteit
· Ruimtelijke ontwikkelingen
· Wonen
· Kwaliteit fysieke omgeving
· Economische zaken

Lasten

382 miljoen euro