header

Inleiding

Hierbij bieden wij u de Programmabegroting 2016-2019 aan, de tweede begroting van dit college. Met deze begroting geven we inzicht in de doelen en maatschappelijke effecten die we willen bereiken en doen we voorstellen voor de inzet van middelen en mensen. Uitgangspunt hierbij is een solide financieel beleid met een meerjarenperspectief dat structureel sluitend is. In de voorliggende begroting geven wij onze prioriteiten voor 2016 aan. Tevens geven we een doorkijk naar de jaren 2017 tot en met 2019. Tijdens de behandeling van de Voorjaarsrapportage 2015 is door uw raad aangegeven dat er een evenwichtige verdeling van de bezuinigingen plaatsvindt over de programma's en de prioriteiten. In deze begroting werken we dit verder uit.

Programma's

· Bestuur, samenleving en publiekscontact
· Veiligheid
· Zorg en werk
· Maatschappelijke ontwikkeling
· Mobiliteit
· Ruimtelijke ontwikkelingen
· Wonen
· Kwaliteit fysieke omgeving
· Economische zaken

Lasten

382 miljoen euro